Устав

УСТАВ

на сдружение с нестопанска цел

„ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА

ДЕМОНТИРАНЕ НА ПАМЕТНИКА НА

СЪВЕТСКАТА АРМИЯ“

приет на 28 февруари 2012 г.

І. Правен статут, наименование, седалище и срок

Член 1. Правен статут

Сдружение „Гражданска инициатива за Демонтиране на Паметника на Съветската
армия” („Сдружението”) е българско юридическо лице с нестопанска цел, което се
учредява и ще осъществява своята дейност съгласно разпоредбите на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и разпоредбите на този Устав.

Член 2. Наименование

Наименованието на Сдружението е: „Гражданска инициатива за демонтиране на
Паметника на Съветската армия”

Член 3. Седалище

Сдружението е със седалище в град София и адрес на управление:

Гр. София

Член 4. Срок

Сдружението се учредява без срок.

Член 5. Определяне на дейността

Сдружението се самоопределя като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в частна полза по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.

ІІ. Предмет, цел и средства

Член 6. Предмет

Предметът на Сдружението е демонтирането по законоустановения ред на Паметника на съветската армия в София, преобразяването на Княжеската градина в София и превръщането й в модерно градско пространство, отговарящо адекватно на потребностите на съвременния човек, което пространство да бъде освободено от присъствието на старите модели на отношение към човека и неговото място в света и което да спомага за постигането на обективен прочит на българската история в периода около и след 9 септември 1944г.

Член 7. Цели

Сдружението има за цел :

i. демонтиране, преместване и съхранение на Паметника на Съветската армия в София – от Княжеската градина на друго подходящо място, извън центъра на града чрез иницииране на съответните законоустановени процедури;

ii. обосноваване на необходимостта от демонтиране, преместване и съхранение на Паметника на Съветската армия в София чрез постигане на обективен прочит на най-новата българска история, касаеща периода около и след 9 септември 1944г.

iii. подкрепа на проекти, лица и институции, имащи за цел облагородяването на Княжеската градина в София;

iv. осъществяване на връзки и взаимодействия със сдружения и институции, които имат сходни цели и задачи с тези на сдружението.

Член 8. Средства

Средствата за постигане на определените цели са:

i. партниране с държавни и общински институции, които имат отношение към решаването на въпроса за преустройството на пространството на Княжеската градина и демонтирането, преместването и съхранението на паметника на съветската армия в София;

ii. участие в обществени дискусии и инициативи, свързани с бъдещото архитектурно и ландшафтно планиране на Княжеската градина в София;

iii. организиране и провеждане събития на открито, дискусионни форуми, конференции и други подходящи мероприятия за повишаване чувствителността на обществото към темата за наследството на тоталитарния режим в България;

iv. популяризиране сред обществото на различни информационни източници – книги, учебници, филми, сайтове и др., които да допринесат за повишаване на образоваността по отношение на този исторически период;

v. създаване на секции, работни групи и регионални центрове за координиране дейността на своите членове, ако това е необходимо и е в интерес на дейността на Сдружението;

vi. сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за обмен на информация;

vii. възлагане, финансиране и осъществяване на проекти, изследвания, научни разработки и публикации, свързани с дейността и целите на Сдружението;

viii. публикуване и разпространение на материали във връзка с дейността на Сдружението.

ІІІ. Имущество и финансиране на сдружението

Член 9.

Имуществото на сдружението се състои от пари, права върху вещи и недвижими имоти, ценни книжа, включително първоначалните учредителни дарения, дарения и завещания, субсидии и други постъпления по законен ред, както и прехвърлени авторски права и други права на интелектуална собственост.

Български и чуждестранни физически и юридически лица могат да правят дарения и завещания в полза на Сдружението, в съответствие с неговите цели.

Член 10.

Право на разпореждане с имуществото и целесъобразното използване на средствата
на Сдружението има Управителния съвет, в съответствие с пълномощията на този
Устав.

Управлението на средствата на Сдружението трябва да гарантира запазване и
увеличение на имуществото.

Член 11.

Членовете на Сдружението могат да ползват неговото имущество само съобразно
целите на Сдружението и по установения от ръководните органи, от Устава или нормативните актове ред.

Член 12.

Никой от членовете на Сдружението няма право на дялове от неговото имущество,
нито по време на неговото съществуване, нито след прекратяването.

Член 13.

Сдружението набира постъпления в своето имущество чрез събиране на членски
внос, чрез приемане на дарения и завещания и чрез извършване на допълнителна
стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на Сдружението.

Приходите от тези дейности се използват за постигане на определените в Устава
цели.

IV. Членове на Сдружението

Член 14. Условия за членуване

Членуването в Сдружението е доброволно. Членове на Сдружението могат да бъдат
дееспособни физически лица, които желаят постигането на целите, определени в настоящия Устав. Те трябва да приемат и спазват устава на Сдружението, да признават ръководните органи на Сдружението, да плащат редовно определения членски внос.

Член 15. Приемане на членове

Кандидат-членовете подават до Управителния съвет Заявление-декларация за членство по определен образец, с която декларират желанието си да станат членове на Сдружението, както и че са запознати и съгласни с принципите и разпоредбите на Устава, че признават ръководните органи на Сдружението и редовно ще плащат членски внос.

Заявлението-Декларация се придружава от препоръки за кандидата, дадени от двама членове на Сдружението.

Приемането на нови членове става с решение на Управителния съвет, който разглежда предложенията и молбите и взема решения с обикновено мнозинство.

Член 16. Право на глас в Общото събрание

Всеки член на Сдружението има право да участва в Общото събрание с право на
един глас. Гласовете на всички членове на Сдружението са равни.

Член 17. Права на членовете

Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да ползва имуществото, както и резултатите от дейността му по реда предвиден в Устава.

Член 18. Задължения на членовете

Всеки член на Сдружението е длъжен да спазва правилата на този Устав, да плаща
редовно членски внос и да изпълнява решенията на ръководните органи на Сдружението.

Член 19. Отговорност

Членовете на Сдружението не отговарят лично за задълженията на Сдружението. За задълженията на Сдружението, членът на Сдружението отговаря до размера на предвидените в Устава имуществени вноски.

Член 20. Непрехвърлимост

Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството.

Член 21. Членски внос

Членският внос се определя като месечна вноска в български лева.
Размерът на членския внос и реда за внасянето му се определят от Управителния съвет.

Член 22. Прекратяване на членство

Членството в Сдружението се прекратява:

1. По искане на члена на Сдружението, отправено с писмено заявление до Сдружението:

2. За физическите лица – със смъртта на лицето или поставянето му под пълно запрещение;

3. С решение за изключване, взето от Управителния съвет с мнозинство от поне 2/3
от всички гласове, когато предложеният за изключване член:

i. нарушава драстично морално-етичните норми, уронва престижа на Сдружението или неговите членове;

ii. съзнателно извършва действия против интересите на Сдружението, нанася умишлено щети на неговото имущество;

iii. с действията си показва грубо пренебрежение и незачитане на разпоредбите на Устава и решенията на Общото събрание;

4. При отпадане – с решение, взето от Управителния съвет с мнозинство от поне 2/3 от всички гласове, при системно невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността, неизпълнение на поетите задължения, което се констатира с документи.

Член 23. Органи

Ръководството на дейността на Сдружението се осъществява от:

1. Общо събрание
2. Управителен съвет
3. Председател

Член 24. Общо събрание

Общото събрание е върховен орган на Сдружението. То се състои от всички негови членове.

Член 25. Свикване на Общо събрание

Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива.

Общото събрание може да се свика и по писмено искане на 1/3 от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

В този случай Управителният съвет се задължава да свика Общо събрание в едномесечен срок. Ако Управителния съвет не свика Общо събрание в предвидения срок, то се свиква от районния съдия.

Член 26. Покана

Поканата за Общо събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото
на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то.

Поканата за провеждане на Общото събрание се публикува в един национален ежедневник най-малко две седмици преди насрочената дата. Покана за провеждане на Общо събрание се поставя и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението най-малко две седмици преди насрочената дата.

Член 27. Кворум

Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове на сдружението.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

Член 28. Гласуване, вземане на решения

Всеки член на Общото събрание има право на един глас, който упражнява лично.

Допуска се гласуване по пълномощие.

Гласуването в Общото събрание е явно. Решенията се вземат с мнозинство повече
от 1/2 от гласовете на присъстващите.

Член 29.

По важни въпроси, отнасящи се до Сдружението, като изменения и Допълнения на Устава и решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите.

Член 30.

Не могат да се взимат решения по въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени.

Член 31.

Член на Общото събрание няма право да гласува при решение на въпроси отнасящи се до него, негов съпруг, негови низходящи и възходящи роднини, както и до негов съпруг и роднина по права линия – без ограничения, роднини по съребрена линия и по сватовство до втора степен включително;

Член 32. Решения на Общото събрание

Общото събрание:

/1/
1. Определя общите принципи, цели и задачи на Сдружението;
2. Прави промени и допълнения в Устава;
3. Определя броя, избира и освобождава членове на Управителния съвет;
4. Избира и освобождава Председател на Сдружението;
5. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението, както и за участието му в други организации;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
7. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
8. Приема бюджета на Сдружението;
9. Приема други вътрешни актове;
10. Отменя решения на други органи на Сдружението.

/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на
Сдружението.

/3/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната
законосъобразност и съответствие с Устава.

Член 33. Управителен съвет

Управителният съвет е постоянно действащ изпълнителен и оперативен орган на
Сдружението, който пряко ръководи неговата дейност в периодите между
заседанията на Общото събрание.

Член 34.

Управителният съвет се състои от 8 души, които се избират от Общото Събрание за
срок от 3 години.

Член 35.

Управителния съвет:

1. Определя представителната власт на неговите членове;
2. Решава ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ПО разпореждане С имуществото И целесъобразното разходване средствата на Сдружението ПРИ спазване изискванията на Устава;
3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
4. Свиква Общо събрание, подготвя заседанията му и определя делегатска квота;
5. Подготвя и внася в Общото събрание отчета за дейността на Сдружението и най-малко веднъж годишно се отчита пред Общото събрание.
6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджета;
7. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това.
8. Определя адреса на Сдружението.

Член 36.

До регистрирането в съда на новоизбрания Управителен съвет, старият Управителен съвет продължава да изпълнява задълженията си.

Член 37. Заседания на Управителния съвет

Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя най-малко един път на три месеца. Председателят е длъжен да свика заседание и по писмено искане на една трета от членовете. Заседанията се ръководят от Председателя, а ако той отсъства – от определен от него член.

Член 38.

Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет.

Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждане и вземане на решения.

Член 39.

Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а в случаите на разпореждане с имуществото, определяне реда и организиране извършването на дейността на Сдружението, както и при ликвидация, с мнозинство от всички членове на УС.

Член 40. Председател на Сдружението

Председателят на Сдружението е и Председател на Управителния съвет. Той се избира от Общото събрание. Председателят представлява Сдружението. Той има право да подписва всички книжа и документи от името на Сдружението.

Член 41.

Председателят организира, ръководи, осъществява оперативно управление на Сдружението в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание.

Председателят организира стопанисването на имуществото и воденето на отчетността на Сдружението. За подпомагане на своята дейност Председателят има право да определя заместник-председатели от състава на Управителния съвет, да създава помощни органи и да назначава свои сътрудници, както и да им делегира права.

Председателят има право да открива и закрива банкови сметки от името на Сдружението.

Председателя продължава да изпълнява функциите си до регистрирането в съда по съответния ред на новоизбрания Председател.

Член 42. Задължения за водене на книги

Сдружението е длъжно да води следните книги:

i. книга за протоколите на проведените Общи събрания на Сдружението;

ii. книга за протоколите от заседанията на Управителния съвет на Сдружението;

Протоколите се подписват от ръководещия заседанието и от лицето, изготвило протокола, като те отговарят за верността на съдържанието.

Член 43. Разходване на имущество

Сдружението разходва имущество си, за да осъществява дейността сИ, насочена към постигане на целите на Сдружението.

Член 44. Прекратяване на Сдружението

Сдружението може да бъде прекратено с решение на Общото събрание.

Член 45. Ликвидация

При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

Член 46.

Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

Разпределението на останалото след удовлетворяването на всички кредитори на Сдружението имущество се решава от Общото събрание.

Член 47.

След разпределение на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписаното Сдружение от окръжния съд по седалището на юридическото лице.

Настоящият Устав се прие и подписа на 28 февруари 2012 г. от учредителите на Сдружението:

Валентина Костадинова Маринова,
Венцислав Василев Кръстев,
Георги Димитров Чунчуков,
Кубер Славянов Сапарев,
Мартин Михайлов Заимов,
Марта Руменова Георгиева,
Христо Добринов Петков,
Цанка Руменова Георгиева

Реклама

3 коментара за “Устав

  1. А дъщерята на Славян Сапарев тука смях та този заедно с брат си бяха изключително близки с редакцията на в-к „Комсомолска искра“.

  2. Между другото, тук е мястото на отворя няколко думи за така наречения провдивски Клуб „Демокрация“. Това бяха хора около редакцията на в-к „Комсомолска искра“, братя Сапареви и бившето дружество на полит-просвета „Георги Кирков“. Приемаха се като част от софийския „Клуб за гласност и преустройство“, демонстрираха близостта си с Желев, Симеонов, Вагенщайн и Кюранов. Болшинството от тях бяха си членове на БКП, активисти на ДКМС, а както се оказа по-късно – активни доносници. За тях ние, от „Форума“ бяхме „екстремисти, пещерни антикомунисти, дегенерати, лумпени, криминали и озлобени старчета/визираха николапетковистите/“. Опитаха се да направят няколко шествия с лозунги за „социализъм с човешко лице“, „да на преустройството, не на живковизма“, „да подкрепим др. Младенов“, но събраха не повече от десетина души и започнаха да търсят контакт с низвергнатите от тях неформали, но е друга история…

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s